Skeematerapiakonferenssi Kööpenhaminassa

16-18.6.2022

Kööpenhaminan 1600-luvulta peräisin oleva satama-alue Nyhavn

Skeematerapian kansainvälinen kattojärjestö, International Society of Schema Therapy (ISST), järjestää kahden vuoden välein kansainvälisen konferenssin, jonne kokoontuvat kaikki Skeematerapian huippunimet ja eri maiden osaajat. Edellisen kerran konferenssi pidettiin vuonna 2018 Amsterdamissa. Koronatilanteen vuoksi seuraava päästiin järjestämään läsnä olevana tapahtumana vasta tänä vuonna 2022 Kööpenhaminassa. Olin mukana Amsterdamin konferenssissa, mikä oli todella inspiroiva ja sisällöllisesti hyödyllinen kokemus. Lähdin Kööpenhaminaan konferenssiin suurin odotuksin ja kaikki odotukset tulivat vähintäänkin täyttyneiksi!

Terapiasuhteen korjaava voima

Konferenssin aiheena oli terapiasuhde, tarkemmin sanottuna ”reinventing the therapeutic relationship”. Niinpä valtaosa luennoista ja workshopeista käsittelivät tätä aihetta. Keynote luentojen aiheina olivat terapiasuhteessa empatian osoittaminen, empaattinen konfrontaatio, vanhemmointi, korjaavien emotionaalisten kokemusten voima ja asiakkaan autonomisuuden vahvistaminen. Näitä aiheita syvennettiin workshopeissa. Useassa eri workshopissa harjoittelimme kuinka haastavissa asiakastilanteissa voi hyödyntää empaattista konfrontaatiota. Painotus työskentelyssä oli siinä, mitä tapahtuu tässä ja nyt vuorovaikutuksessa terapiaistunnossa. Useassa workshopissa painotettiin sitä, että empaattisen konfrontaation tulee olla terapeutin aito reaktio, jotta se voi olla tehokas (mm. Remco van der Wijngaart ja Hannie Van Genderen, Hollanti; Guido Sijbers ja Judith Hollands, Hollanti). ”Don`t be nice, be real” oli esimerkiksi Joan Farellin ja Wendy Beharyn (Yhdysvallat) workshopin keskeinen sanoma. 

ISST:n puheenjohtaja Jeff Conway pitämässä tervetuliaispuhetta

Australialainen kouluttajaskeematerapeutti Nicole Manktelow piti workshopin aiheesta ”Therapist`s self-disclosure”, jonka sanomana oli rohkaista terapeutteja kertomaan asiakkaille itsestä ja näyttämään aitoja reaktioitaan, tietysti tarkoituksenmukaisesti ja oikein annosteltuna. Edellä kuvattuja workshoppeja ja luentoja vahvisti David Bernstainin ja Truus Kerstenin luento, jossa he esittelivät oikeuspsykiatrisen asiakkaan onnistunutta hoitoa. Itse asiakas oli mukana luennolla kertomassa kokemuksistaan. Hän kertoi vihalla suojautumisen muurinsa alkaneen laskea huomatessaan terapeutin olevan myös aito ihminen tämän ensin kerrottua asioita itsestään asiakkaalle. Asiakkaan lopulta suostuttua kertomaan tarinaansa terapeutille, asiakas huomasi terapeutin liikuttuvan. Potilas kertoi tämän olleen käänteentekevää; hän koki terapeutin näkevän hänet myös uhrina, vaikka hän oli tehnyt rikoksia ja koki terapeutin olevan hänen puolellaan.

Rafael ja Maurer mallintamassa tulevaisuuteen sijoittuvaa mielikuvatyöskentelyä

Uusia tuulia Skeematerapiassa!

Skeematerapia on alun perin kehitetty persoonallisuushäiriöisten ja pitkäaikaisesti oireilevien potilaiden hoitoon. Viime vuosina skeematerapiasta on alettu tehdä sovelluksia myös lievimmin oireileville asiakkaille. Eshkol Rafaeli ja Offer Maurer (Israel) ovat kehittäneet kuuden kerran ahdistuksen hoito-ohjelman, joka pohjautuu skeematerapian keskeiseen työskentelymuotoon; mielikuvatyöskentelyyn. He ovat tutkineet tämän intervention vaikuttavuutta ja havainneet sen olevan tehokas työskentelymuoto. Osallistuin ensimmäisenä päivänä heidän pitämäänsä workshoppiin, joka kesti lähes koko päivän. Kuuden kerran ahdistuksen hoitomalli vaikutti todella lupaavalta ja aion ottaa sen heti syksyllä itse käyttöön asiakkaideni kanssa. Rafaeli ja Maurer ovat lisäksi kehittäneet Kerta terapia sovellusta, jossa hyödynnettäisiin KKT:n ja HOT:in ohella Skeematerapiaa. Tätä pääsimme myös näkemään ja harjoittelemaan workshopissa.

Skeematerapiaa on alettu hyödyntää myös tiimien ja organisaatioiden kanssa työskenneltäessä. Tätä metodia, Safepath, esitteli David Bernstein (Hollanti) kollegoidensa kanssa. Menetelmän on todettu parantavan tiimien toimintaa ja vuorovaikutusta sekä vähentävän työntekijöiden koettua stressin määrää. Työskentely pohjautuu moodien kanssa työskentelyyn.  Metodia on kokeiltu hyvin tuloksin useissa eri maissa. Erityisesti vaikeiden persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden kanssa työskentelevät tiimit ovat hyötyneet skeematerapeuttisesta lähestymistavasta kuten nuorten hoitolaitokset ja oikeuspsykiatriset osastot. Tämä tapa (Safepath) työskennellä tiimien ja organisaatioiden kanssa tulee varmasti leviämään laajemmin ja auttamaan monia työyhteisöjä. Sovelluksia on tehty jo kouluihin ja Australiassa menetelmää kokeillaan armeijassa tavoitteena kasvattaa sotilaiden resilienssiä.

Konferenssi oli todella monipuolinen ja antoisa kokemus. Kokemuksesta teki ainutlaatuisen myös suomalaisten ja ulkomaalaisten kollegoiden kanssa verkostoituminen ja yhdessä vietetty aika. Pääsin työskentelemään kollegoiden kanssa mm. Hollannista, Puolasta, Norjasta ja Saksasta. Konferenssi huipentui arvoiseensa illallis- ja gaalatilaisuuteen, joka pidettiin Kööpenhaminan keskustassa sijaitsevassa Tivoli Gardensissa. 

Psykologi Sinikka Riskilä